Advisory Committee

Organizing Committee

 • Dr. P. Sudhakar
 • Dr. T. Sudhir
 • Dr. G. Sanjay Gandhi
 • Dr. N. L. Prasanna
 • Mr. K. Suresh Babu
 • Dr. M. Bhanu Murthy
 • Dr. B. Saidaiah
 • Dr. V. Ramachandran
 • Ms. T. Jaya Lakshmi
 • Dr. Ch. V. Suresh
 • Dr. S. Ravindra